به نام حق                                                                                                                                                                  روزی حضرت عیسی از راهی میگذشت . ناگهان چند مرد یهودی در مقابل ایشان حاضر شدند و به ایشان ناسزا گفتند . اما حضرت عیسی با مهربانی با آنان سخن گفت و آن ها را دعا کرد . شخصی شاهد آن ماجرا بود و به حضرت عیسی گفت آن ها تو را ناسزا میگویند و شما آنان را دعا میکنید ! این چه کاری است ؟

 حضرت با آرامش و مهربانی گفت هرکس از از سرمایه اش و آنچه دارد خرج میکند . سرمایه ی آن ها دشنام و ناسزا است و سرمایه ی من دعا ی خیر برای همگان .