به نام خدا


مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد. در اولین روز کار ، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: یک فنجان قهوه برای من بیاورید.
صدایی از آن طرفجواب داد شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با کی داری حرف می زنی؟
کارمند تازه وارد گفت: نه
صدای آن طرف فریاد زد:من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق.


مرد با لحنی حق به جانب گفت: و تو میدانی با کی حرف میزنی، بیچاره.

مدیر اجرایی گفت: نه

کارمند تازه وارد گفت خوبه و سریع گوشی را گذاشت.