به نام خالق گیتی


یک انسان شناس به تعدادی از بچه های آفریقایی یک بازی را پیشنهاد کرد

او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه جایزه ی اوست .

سپس هنگامی که فرمان دویدن را داد ، تمامی بچه ها دستان یکدیگر را گرفتند و  با یکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال نشستند و مشغول خوردن شدند ..
 

هنگامی که انسان شناس علت رفتار آنها  را پرسید  آنان جواب دادند
، چگونه یکی از ما میتونه خوشحال باشه در حالیکه دیگران ناراحت اند
گاهی باید از کودکان آموخت