به نام خدا 
شیری گرسنه ، از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید و آهوی بزرگی را از پای درآورد .

سپس در حالی که داشت شکمی از عزا درمی آورد ، هر ازگاهی یکبار سرش را بالا می گرفت و مستانه نعره می کشید . صیادی که در آن حوالی در جستجوی شکار بود صدای نعره های او را را شنید و پس از ردیابی صدا  با گلوله ای او را شکار کرد .

هنگامی که پیروزی هستیم بهتر است دهانمان را بسته نگه داریم .


غرور، منجلاب موفقیت است وموفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است .