به نام حق

معلم دخترک را صدا زد تا انشایش را با موضوع علم بهتر است یا ثروت بخواند . با صدایی ترسان و لرزان گفت که ننوشته ام .

معلم با خط کش چوبی او رو تنبیه کرد . دخترک در حالی که دست قرمز و باد کرده اش را به هم میمالید زیر لب گفت ثروت بهتر است اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را مینوشتم .