به نام خداوند جان و خرد


روزی از روز ها پیامبر اکرم صلی الا علیه و اله و سلم در کنار اصحاب خود درحال سخنرانی بود . پس از اتمام مجلش در کنار چندی از یاران گرم گفت و گو شد . ایشان یکی از پا هایشان را دراز کرد و پرسید به نظر شما پای من بیشتر از همه به چه چیزی شباهت دارد . همه ی آنها به چیزی تشبیه دادند . یکی گفت مانند شاخه ی گلی زیبا دیگری  گفت مانند تنه ی درختی تنومند و...

پیامبر اکرم صلی الا علیه و اله و سلم گفت میتوان پای مرا به خیلی چیز ها تشبیه کرد سپس آن یکی پایشان را دراز کردند و فرمودند به نظر من به این یکی پایم از همه بیشتر شبیه است .