به نام خالق پاک


یک گاری چی تو محلمون بود که نفت می برد و به اسم عمو نفتی معروف بود . یک روز منو دید و گفت  سلام اقا ؛ شما هم خونتون رو گازکشی کردید ؟ گفتم بله ؛ چطور مگه ؟

 گفت فهمیدم چون سلام هات تغییر کرده. تعجب کردم و گفتم: یعنی چه ؟

گفت قبل اینکه خونت گازکشی شه ، خوب منو تحویل می گرفتی ؛ حالم را می پرسیدی، همه ی اهل محل هم همین طور. هرکس خونش گازکشی می شه دیگر سلام و احوالپرسیش هم تغییر می کنه .

 فهمیدم سی سال، سلامم بوی نفت می داد . سی سال اونو با خوشرویی  تحویل گرفتم ؛ خیال می کردم خیلی با اخلاقم  ولی حالا که خونه رو  گازکشی کردم ناخودآگاه فکر کردم نیازی به او نیست و نحوه برخوردم فرق کرده .