به نام خدا

 در زمان حکومت نادرشاه یکی از استانداران به مردم خیلی ظلم میکرد و مالیات های خیلی سنگین میگرفت . مردم که از این اوضاع خسته شده بودند به نادر شکایت کردند . نادر پیغامی برای استاندار فرستاد اما او همچنان به ظلم ادامه میداد و به دستور نادر هم توجه نکرد .

وقتی این خبر به گوش نادر رسید چون دوست نداشت کسی از دستورش سرپیچی کند تمام استاندار های کشور رو به پایتخت خواند . دستور داد استاندار ظالم را تکه تکه کنند و از او آش بپزند . بعد آش را  در  کاسه هایی ریختند و به هر استاندار یک کاسه دادند . نادر به آنها گفت هرکس که بر مردم ظلم و ستم کند ، همین آش است و همین کاسه

از آن موقع به بعد این حرف در میان مردم رایج شد .