به نام خدا

کتابخانه ای در انگلستان بنا شد  که زیرا ساختمان قبلی اش قدیمی بود.

اما برای منتقل کردن میلیون ها کتاب بودجه کافی در اختیار نبود .

تنهاحلال مشکلات ، کارمند جوان کتابخانه بود.

کتاب خانه

او آگهی منتشر کرد:

همه می توانند به  صورت رایگان کتاب امانت بگیرند و برای بازگرداندن به نشانی جدید تحویل دهند.


برای موفقیت کافیست کمی متفاوت بیندیشی